फेब्रु- मार्च २०२३ घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२वी) परीक्षेच्या निकालानंतर राज्यमंडळ स्तरावर नियुक्त केलेल्या समुपदेशकांचे समुपदेशन सेवा सुरू ठेवण्याबाबत.

BANK INFORMATION

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इ.१२वी फेब्रुवारी मार्च २०२३ माहिती तंत्रज्ञान व सामान्यज्ञान विषयाच्या ऑनलाईन परीक्षेबाबत

शास्त्रीय कला गायन वाद्य नृत्य चित्रकला शेत्रात प्रावीण्य मिळवणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या खेळाडू एन सी सी स्काऊट गाईड विद्यार्थ्यांच्या प्रस्तावांना छाननी शुल्क आकारणी करणेबाबत

SPORTS

Shastriykala, Lokkala Grace marks - GR dtd.10.12.2019