इ १० वी विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग २ या विषयाच्या पाठ्यपुस्तकामधील आशया संदर्भातील असलेल्या दुरुस्त्याबाबत

Shastriykala, Lokkala Grace marks - GR dtd.10.12.2019