शास्त्रीय कला गायन वादन नृत्य चित्रकला प्रविण्य मिलवण्यरा वा लोककला प्रकरता सहभागी होनाराय फी भरणेबाबाता MARCH 2023

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च एप्रिल 2022 परीक्षेतील दुरुस्ती बाबत

मुख्य परीक्षा केंद्र / उपकेंद्र यांना जोडण्यात आलेल्या 15 पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांची यादी.. (10वी )

SSC EXAM MARCH-APRIL 2022 MAIN CENTRE WITH SUBCENTRE LIST

सन २०२२ मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र इयत्ता १० व १२ वी परीक्षेकरिता विद्यार्थीं उपस्थितीबाबत