उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी ) पुरवणी परीक्षा जुलै- ऑगस्ट २०२२ विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब /अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

आय. टी. आय . च्या विद्यार्थ्यांचा निकाल तयार करणेबाबत

जुलै-ऑगस्ट २०२२ इ.१०वी पुरवणी परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत.

March 2022 SSC (10th) List of Debarred Candidates.

जुलै/ऑगस्ट २०२२ इ. १०वी - आवेदनपत्र सादर करावयाच्या तारखांबाबत.

इ. १०वी /इ.१२वी पुरवणी परीक्षेबाबत.

मार्च -एप्रिल २०२२ इ. १२ वी परीक्षेचे निकालाच्या गुणपत्रिका व इतर साहित्य वाटपाबाबत

सन २०२१-२०२२ चे योग्यता प्रमाणपत्र वाटपाबाबत.

मंडळ कार्यालयासाठी बायोमेट्रिक मशीन व संगणक प्रिंटर खरेदी करणेबाबत.

जुलै / ऑगस्ट - २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी ) पुरवणी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत

नोंदणी शुल्क व शिक्षण संक्रमण अंकाचे शुल्क २०२२ - २०२३

एप्रिल/मे -२०२१ व मार्च -२०२२ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) लेखी परीक्षांसाठी देण्यात आलेले लेखनसाहित्य परत करणेबाबत.

March 2022 HSC (12th) List of Debarred Candidates

योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्याबाबत सूचना.

जुलै - ऑगस्ट २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या इ. १२ वी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पध्दतीने भरतांना घ्यावयाच्या महत्वाच्या सूचनांबाबत

जुलै/ ऑगस्ट २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इ. १२ वी परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांबाबत

मार्च/एप्रिल २०२२ - उच्च माध्यमिक परीक्षा निकाला बाबत.

Jigyasa - The Heritage Quiz सदर सदर उपक्रमाची माहिती सर्व मान्यताप्राप्त शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना कळविणेबाबत

फेब्रुवारी-मार्च २०२१ परिक्षेचे इ.१०वी व इ.१२वी विद्यार्थ्यांचे शुल्क परताव्याबाबत.

फेब्रुवारी-मार्च २०२१ परिक्षेचे इ.१०वी व इ.१२वी विद्यार्थ्यांचे शुल्क परताव्याबाबत.

फेब्रुवारी-मार्च २०२१ परिक्षेचे इ.१०वी व इ.१२वी विद्यार्थ्यांचे शुल्क परताव्याबाबत.

विविध प्रकारचे दरपत्रक सादर करणेबाबत.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत आयोजित करण्यात येण्याऱ्या परीक्षासंदर्भात मंडळामार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध सूचनांबाबत

फेब्रुवारी-मार्च २०२१ परिक्षेचे इ.१०वी व इ.१२वी विद्यार्थ्यांचे शुल्क परताव्याबाबत.

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च/एप्रिल २०२२ उत्तरपत्रिकांचे पार्सल न स्वीकारणे / न तपासणेबाबत.

IT ONLINE परीक्षेच्या CD व पासवर्ड बाबत.

IT ONLINE परीक्षेचे PHYSICAL ATTENDENCE मंडळात जमा करणे बाबत.

इ.११ वी १२ वी सुधारित विषय योजना व मूल्यमापन योजनेबाबत

March 2022 IT Online Exam Instructions and submissin of physical dates etc.

मार्च-एप्रिल २०२२ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी परीक्षा दालनात विलंबाने येणाऱ्या परीक्षार्थ्यांना प्रवेश नाकारणेबाबत.

मार्च-एप्रिल २०२२ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षेसाठी परीक्षा दालनात विलंबाने येणाऱ्या परीक्षार्थ्यांना प्रवेश नाकारणेबाबत.

मंडळामार्फत मार्च-एप्रिल २०२२ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षेचे आवेदनपत्र ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या कालावधीबाबत.

सन २०२१-२२ या वर्षात परीक्षा देणाऱ्या इ.१०वी व इ.१२वी च्या विद्यार्थ्यांना क्रीडा सवलतीचे गुण देणेबाबत.

IT ONLINE परीक्षा मार्च-एप्रिल २०२२ CD आणि पासवर्ड मुंबई विभागीय मंडळ वाशी, येथून ताब्यात घेण्याबाबत.

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२२, प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी अतिरिक्त विद्यार्थ्यांच्या सर्व विषयाच्या रिक्त मार्कशिट

मार्च-एप्रिल २०२२ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता १२ वी) माहिती तंत्रज्ञान (आय. टी) व सामान्यज्ञान (जी. के.) विषयाच्या ऑनलाईन परीक्षेबाबत ..

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२२, विशेष गरजा असलेलया (दिव्यांग ) विध्यार्थीयांच्या कार्यानुभव विषयांच्या लेखी व प्रात्यक्षिक परीक्षा परिपत्रक 2022

महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इ.५ वी व इ.८वी साठी नव्याने प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्ज प्रक्रियेबाबत.

मार्च-२०२२ मध्ये होणाऱ्या माध्यमिक शालान्त (इ.१०वी) केंद्रसंचालक/परिरक्षक सभेबाबत.

इ.१०वी /इ.१२वी परीक्षा मार्च-एप्रिल २०२२ परीक्षा कालावधीतील घंटेचे नियोजनाबाबत.

कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावाची पार्श्वभूमीवर मार्च - एप्रिल २०२२ मध्ये आयोजित केलेल्या इ. १०वी व इ. १२वी परीक्षेसाठी - १) नियुक्त केलेल्या सहाय्य्क परिरक्षक (रनर) यांना अदा करावयाचा एकवट भत्ता व मानधन २) परीक्षा केंद्र व उपकेंद्रांना सॅनिटायझरसाठी तरतूद.

फेब्रु - मार्च २०२१ च्या परीक्षेचे इ . १०वी व इ . १२वी च्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परताव्याबाबत .

मार्च / एप्रिल - २०२२ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ १२ वी ) परीक्षेचे आवेदनपत्र ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या कालावधीबाबत

इ.११ वी व इ.१२ वी सुधारित विषय योजना व मूल्यमापन योजना

सन २०२१-२२ या वर्षात परीक्षा देणाऱ्या इ. १० वी व इ. १२ वी च्या विद्यार्थ्यांना क्रीडा सवलतीचे गुण देणेबाबत

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च/एप्रिल २०२२ चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुणांचे प्रस्ताव स्विकारण्याबाबत.

इ १२ वी मार्च - एप्रिल २०२२ परीक्षेच्या वेळापत्रकातील अंशतः बदलाबाबत

मार्च-एप्रिल २०२२ च्या परीक्षेपासून उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षांचा दैनंदिन गैरमार्ग प्रकरण व तत्सम अहवाल ऑनलाईन भरण्याकरिता नोंदणी करणेबाबत.

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च/एप्रिल २०२२ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन व नियमन करण्याबाबत.

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च/एप्रिल २०२२ परीक्षेकरिता परीक्षक/नियमकांच्या अंतिम नियुक्तीबाबत.

माध्यमिक शालान्त परीक्षा (इ. १०वी ) मार्च/एप्रिल २०२२ परीक्षा संचलन कार्यवाहीबाबत.

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२२

मार्च २०२२ मध्ये होणाऱ्या माध्यमिक शालान्त (इ.१०वी) / उच्च माध्यमिक (इ.१२वी) परीक्षेच्या केंद्रसंचालक/परिरक्षक सभेबाबत. ( सुधारित पत्र )

मार्च/एप्रिल २०२२ इ.१०वी परीक्षेची बैठक व्यवस्था व मुख्य केंद्र यादी प्रसिद्धीबाबत

मार्च/एप्रिल २०२२ इ.१०वी परीक्षेची मुख्य केंद्र नावांची यादी

मार्च/एप्रिल २०२२ इ.१०वी परीक्षा केंद्रनिहाय बैठक व्यवस्था यादी

इ. १० वी पूर्व व्यावसायिक विषयांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेबाबत

इ. १० वी, इ. १२ वी NSQF विषयाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेबाबत सूचना

इ.१० वी प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च-एप्रिल २०२२ च्या प्रात्यक्षिक श्रेणी तोंडी परीक्षा अंतर्गत मूल्यमापन इ.बाबत मुख्याध्यापकांसाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना.

मार्च/एप्रिल २०२२ इ.१२वी व इ.१०वीचे परिरक्षक व त्यांना जोडलेले परीक्षा केंद्राची यादी

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१०वी) मार्च-२०२२ परीक्षेचे मौखिक गुणतक्ते,श्रेणी तक्ते, तोंडी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, प्रात्यक्षिक साहित्य व गुणतक्ते इ. साहित्य वाटपाबाबत.

कार्यालयीन इमारत व परिसराची साफसफाई,संगणक प्रिंटरकरिता Cartridges पुरावठा करणेबाबत दरपत्रक.

मार्च/एप्रिल २०२२ परीक्षेसंदर्भात सर्व घटकांना मार्गदर्शक सूचना

१० वी १२ वी केंद्रसंचाल व उपकेंद्रसंचालक यांच्यासाठी मार्गदर्शक सूचना

१० वी १२ वी परिरक्षकासाठी मार्गदर्शक सूचना

१२ वी मुख्याधापक/प्राचार्य मार्गदर्शक सूचना लेखी परीक्षा

१२ वी परीक्षार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना लेखी परीक्षा

इ. १० वी/ १२ वी मार्च -२०२२ लेखी परीक्षांसाठी लेखन साहित्य वितरणाबाबत सुचना

इ. १० वी व इ. १२ वी प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च-एप्रिल २०२२ प्रात्यक्षिक परीक्षेकरिता मार्गदर्शक सूचना.दि.११/०२/२०२२

इ. १० वी पूर्व व्यावसायिक विषयांच्या V-1,V-2,V-3,V4 म्हणजेच X1,91,92,93 या विषयाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा महाराष्ट्र परीक्षा महाराष्ट्र्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषदेमार्फत घेणेबाबत.दि.०९/०२/२०२२

इ. १० वी मार्च २०२२ NSQF प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या मार्गदर्शक सुचनेबाबत.

मार्च-एप्रिल २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक (इ.१२वी) प्रमाणपत्र परीक्षा संदर्भात प्राचार्य यांचेसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शन सभाबाबत.

मार्च-एप्रिल २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक (इ.१२वी) प्रमाणपत्र परीक्षेची बैठक व्यवस्था

मार्च-एप्रिल २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक (इ.१२वी) प्रमाणपत्र परीक्षेची मुख्य परीक्षा केंद्र

मार्च-एप्रिल २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक (इ.१२वी) प्रमाणपत्र परीक्षेची बैठक व्यवस्था व मुख्य परीक्षा केंद्राची यादी प्रसिद्धीबाबत.

उच्च माध्यमिक (इ.१२वी) व माध्यमिक शालान्त (इ.१०वी) प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च-एप्रिल २०२२ करिता आवश्यक माहिती प्रपत्रामध्ये त्वरित पाठविणेबाबत.

मार्च / एप्रिल - २०२२ च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ १२ वी ) परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्राबाबत

मार्च / एप्रिल - २०२२ च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ १२ वी ) परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्राबाबत महत्वाच्या सूचना

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२२ परीक्षेच्या OMR MARKSHEET संदर्भातील सूचना

फेब्रु - मार्च २०२१ च्या परीक्षेचे इ . १०वी व इ . १२वी च्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परताव्याबाबत .

सन २०२२ मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी ) व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी ) परीक्षेकरिता विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीबाबत

इ. १२ वी मार्च-एप्रिल २०२२ प्रात्यक्षिक परीक्षा आयोजनाबाबत. दि. ०१/०२/२०२२

महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इ. ५वी व इ.८वी साठी नव्याने प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यर्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्ज प्रक्रियेबाबत.

सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता राज्यातील माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धा आयोजित केल्याबाबत...

फेब्रु -मार्च २०२१ च्या परीक्षेचे इ . १०वी व इ . १२वी च्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परताव्याबाबत .

मंडळामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या इ. १०वी व इ. १२वी च्या परीक्षांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबत.

१.सन २०२२-२३ विविध प्रपत्र छपाई कामासाठी दरपत्रके मागवण्याबाबत २. सन २०२२-२३ विविध पुस्तिका, रजिस्टर व पाकिटे इ. कामासाठी दरपत्रके मागवण्याबाबत

इ . ११ वी प्रवेशासाठी राज्यमंडळामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या सामायिक प्रवेश परीक्षा (CET) शुल्क परत करणेबाबत .

कला व संगीत विषयाचे मूल्यमापन आराखडे व अनुषंगीक बाबींचे विषय शिक्षकांचे ऑनलाईन प्रशिक्षणाबाबत ...

मार्च-एप्रिल २०२२ इ. १२ वी IT ONLINE परीक्षेबाबत

MAR-APRIL 2022 IT ONLINE EXAM COORDINATOR LIST

नोंदणी शुल्क व शिक्षण संक्रमणाबाबत.

फेब्रुवारी -मार्च २०२१ च्या परीक्षेचे इ . १० वी व १२ वी च्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परताव्याबाबत.

शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१९ प्रक्र २४३-१९ एसडी-४ दिनांक ०८ ऑगस्ट २०१९ नुसार इ.९ वी व इ.१० वी च्या श्रेणी विषयाबाबत.

१. कार्यालयीन विद्युत उपकरणे, संगणक प्रिंटर मधील टोनर/काट्रिरज रिफिलिंग करण्याबाबत, संगणक, प्रिंटर, मॉडेम, स्कॅनर, लॅन सिस्टम, इंटरनेटचे दरपत्रक यांची वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करणेबाबत दरपत्रक २. उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२२ तसेच पुरवणी परीक्षेची वेळापत्रके छपाई करण्यासाठी दरपत्रक

(१०वी) व (१२वी) खाजगी अतिविलंब शुल्काने अर्ज क्रं १७ स्विकारण्याबाबत

सन २०१७-१८ व २०१८-१९ आणि सन २०१९-२० मधील टंचाईग्रस्त / दुष्काळग्रस्त आणि अवेळी पावसामुळे बाधित क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना ऑनलाईन माहिती घेणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत .

सप्टेंबर 2021 प्रमाणपत्र वाटप व मार्च 2022 परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकारणे

मार्च-एप्रिल २०२२ मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या इ. १०वी व इ.१२वी च्या परीक्षांसाठी आवेदनपत्र भरण्यासाठी आकारण्यात येणारे विलंब शुल्क माफ करण्याबाबत.

इ.१२वी कलेचा इतिहास व रसग्रहण (६०) आणि भारतीय संगीताचा इतिहास व विकास (६५) या विषयांच्या मूल्यमापन तक्ता व प्रश्नपत्रिका आराखड्याबाबत व इ.१०वी जलसुरक्षा या अनिवार्य विषयाच्या मूल्यमापन योजनेबाबत.

इ. १० वी जलसुरक्षा या अनिवार्य श्रेणी विषयाच्या मूल्यमापन योजनेबाबत.

कोविड -१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे आई व वडील, हयात पालक अथवा कायदेशीर पालक/दत्तक पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणेबाबत.

प्रत्येक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयाने त्यांना देण्यात आलेली मंडळ मान्यता वर्धित/नूतनीकरण करून घेणेबाबत.

Change of Distribution center(South Zone)

इ. १०वी /इ. १२वी मार्च-एप्रिल २०२२ परीक्षा वेळापत्रकाबाबत.

(NSQF) अंतर्गत व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमाबाबत...

फेब्रुवारी-मार्च २०२१च्या परीक्षेच्या इ. १०वी व इ. १२वी च्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परताव्याबाबत.

सन २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षेची नियमित विदयार्थ्यांची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या तारखांच्या मुदतवाढीबाबत.

सन २०२२ च्या परीक्षेस खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्ज विलंब व अतिविलंब शुल्काने स्विकारणेबाबत.

शुक्रवार दिनांक ०७. ०१. २०२२ रोजी चलनासह विद्यार्थ्यांच्या याद्या व इतर कागदपत्रे वितरण केंद्रावर जमा करणेबाबत

सन २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी ) परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत

सन २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत .

सन २०२१ -२२ या वर्षाकरिता राज्यातील माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धा आयोजित केल्याबाबत..

समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तरावरील व्यवसाय शिक्षण या योजनेअंतर्गत सुधारित अभ्यासक्रमानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून सुरु करणेबाबत..

इ.५ वी/८वी मुक्त शाळेबाबत

शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळवणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण मिळण्याबाबत

सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षातील नोंदणी शुल्क व शिक्षण संक्रमण शुल्काबाबत.

१० वी परीक्षा मार्च २०२२ चेकलिस्ट दिनांक १४. १२. २०२१ रोजी तपासून पाठविणे बाबत ...

सन २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ १२ वी ) परीक्षेची आवेदनपत्र आनलाईन पद्धतीने सादर करणेबाबत मुदतवाढ देणेबाबत

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेबु २०२२ च्या उत्तरपत्रिका मूल्यांकानाकरिता शिक्षकांची माहिती अद्यावत करणेबाबत .

सन २०२२ इ. १०वी खाजगी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शिबिराबाबत व स्वाध्याय पुस्तिकेतील २५ टक्के अभ्यासक्रम कमी करणेबाबत.

सन २०२१ माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ . १० वी ) उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १२ वी ) परीक्षेतील उत्तीर्ण विद्याथ्यांची प्रमाणपत्र वितरण बाबत

डॉ. सुभाष रमेश बोरसे,विभागीय सचिव महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, मुंबई विभागीय मंडळ

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२वि) परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२० व नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२० श्रेणीसुधार परीक्षेची गुणपत्रिका मिळण्यासाठी विकल्प सादर करण्यास मुदतवाढ मिळणेबाबत.

सन २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या तारखांबाबत.

सन २०२१ माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१०वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१२वी) साठी नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परतावा करणेबाबतची कार्यपद्धती.

सन २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इ . १२ वी परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन पध्दतीने भरावयाच्या तारखांबाबत

सन २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इ . १२ वी परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन पध्दतीने भरताना घ्यावयाच्या महत्वाच्या सूचनांबाबत

सन २०२२ इ.१२ वीचे परीक्षा केंद्राने भरून द्यावयाचे केंद्रसंचालकाचे स्वीकृती पत्र

सन २०२२ इ.१०वीचे परीक्षा केंद्राने भरून द्यावयाचे केंद्रसंचालकाचे स्वीकृती पत्र

About Distribution of SSC exam Sept October 2021 Marksheet

सन २०२२ च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विदयार्थ्यांच्या नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देण्याबाबत

सन २०२२-२०२४ पॅनलबाबत स्मरणपत्र

SSC & HSC SEP/OCT 2021 VERIFICATION OF MARKS,XEROX,REVALUATION NOTIFICATION

सन २०२२ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नावनोंदणी अर्ज क्र. १७ व मूळ कागदपत्रे वितरण केंद्रावर जमा करणेबाबत.

योग्यता प्रमाणपत्र अर्ज स्विकारण्याच्या तारखा - मुदतवाढ

सत्र २०२०-२०२१ योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्याबाबत.

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १० वी) सन २०२१ सुधारित मूल्यमापन कार्यपद्धती ITI ( औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ) द्वारे TRANSFER OF CREDIT घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा निकाल तयार करणेबाबत...

इ. १२ वी सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२१ पुरवणी परीक्षेचे तोंडी / प्रात्यक्षिक साहित्य / IT ONLINE EXAM ATTENDANCE ETC दि. ०५/१०/२०२१ रोजी मंडळ कार्यालय वाशी येथे जमा करावे.

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र मार्च २०२२ साठी खाजगी विद्यार्थी थेट योजना अंतर्गत ऑनलाईन नावनोंदणी करण्यासाठी सपंर्क केंद्रांना महत्वाच्या सूचना .

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र मार्च २०२२ साठी खाजगी विद्यार्थी थेट योजना अंतर्गत ऑनलाईन नावनोंदणी करण्यासाठी महत्वाच्या सूचना .

नवीन परीक्षा केंद्र प्रस्ताव सादर करण्याची मुदतवाढ

इ. १२ वी सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२१ IT ONLINE परीक्षा परिपत्रक

इ. १२ वी सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२१ IT ONLINE परीक्षा CO-ORDINATOR लिस्ट आणि कॉन्टॅक्ट नंबर

इ.१०वी सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२१ पुरवणी परीक्षा केंद्र यादी

इ. १० वी सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२१ मधील अंतर्गत गुणतक्ते, श्रेणीतक्ते, प्रात्यक्षिक गुणतक्ते इत्यादी साहित्य जमा करणेबाबत......

इ. १० वी परीक्षा सन २०२१-२२ परीक्षेसाठी जलसुरक्षा या अनिवार्य विषयाच्या कोडबाबत...

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इ १२ वी परीक्षा सन २०२१ सुधारित मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार जाहीर केलेल्या निकालाबाबत विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निराकारणबाबत

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इ. १२ वी सप्टेंबर / ऑक्टोबर २०२१ पुरवणी परीक्षेच्या वेळापत्रकातील अंशतः बदलाबाबत

इ. १२ वी सप्टेंबर-ओक्टोबर २०२१ प्रात्यक्षिक परीक्षा बैठक व्यवस्था (SEATINGH ARRANGEMENT)

माध्यमिक शाळांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १० वी) सप्टेंबर - ऑक्टोबर २०२१ मधील अंतर्गत गुणतक्ते, श्रेणीतक्ते, प्रात्यक्षिक गुणतक्ते इत्यादी साहित्य वाटपाबाबत.....

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१२वी) सप्टेंबर/ऑक्टोबर - २०२१ परीक्षे संदर्भातील सूचना

सन २०२२ परीक्षेपासून दिव्यांग प्रवर्गातील प्रविष्ठ विद्यार्थ्यांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करणेबाबत......

इ.१२वी सप्टें-ऑक्टो २०२१ पुरवणी परीक्षा केंद्र यादी

इ.१०वी व इ.१२वी सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२१ कस्टडी यादी

सन २०२२च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणी अर्जाबाबत.

इ. १० वी सप्टेंबर-ओक्टोम्बर २०२१ प्रात्यक्षिक परीक्षेबाबत सूचना

सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२१ इ १२ वी प्रात्यक्षिक परीक्षेबाबत परिपत्रक

सप्टेंबर ऑक्टोबर २०२१ च्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ . १० वी ) पुरवणी परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्राबाबत .

मंडळ प्रथम मान्यता वर्धित करणे तसेच अतिरिक्त शाखा/माध्यम/विषय सुरु करण्यास मंडळाची मान्यता घेणेबाबत

सप्टेंबर - ऑक्टोबर २०२१ च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इ १२वी पुरवणी परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्राबाबत

सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इ १२ वी व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र इ १० वी पुरवणी परीक्षेसाठी प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्याथ्यार्साठी अभ्यासक्रमानुसार देण्यात येण्याऱ्या प्रश्नपत्रिकांबाबत

Appendix A information of HSC Teachers only

सन २०१७-१८, २०१८-१९ आणि सन २०१९-२० मधील टंचाईग्रस्त / दुष्काळग्रस्त आणि अवेळी पावसामुळे बाधित क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना ऑनलाईन माहिती देणेसाठी मुदतवाढ

HSC & SSC SEPTEMBER/OCTOBER 2021 TIMETABLE CIRCULAR.

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इ १० वी व इ १२ वी पुरवणी परीक्षा सप्टेंबर - ऑक्टोबर २०२१ प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्याथ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदन पत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

इ. १० वी व इ. १२ वी सन २०२१ च्या पुरवणी परीक्षेची ऑनलाईन भरलेल्या आवेदनपत्रांच्या शुल्क भरलेल्या चालनासह विद्यार्थ्यांच्या याद्या व PRELIST जमा करणेबाबत......

वॉटर कुलर वार्षिक देखभाल व दुरुस्तीचे दरपत्रक

ई.१२वी परीक्षक/ नियामक नियुक्तीसाठी शिक्षकांचे पॅनल फॉर्म मागविण्याबाबत सन २०२२ ते २०२४

इ.१२वी परीक्षेचे निकालाचे साहित्ये वाटपाबाबत

सन २०२१-२२ च्या इयत्ता ११ वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणारी सामाईक प्रवेश परीक्षा (CET) रद्द व यासंबंधीचे शासन निर्णय अधिक्रमित केलेबाबत.....

इ १० वी व इ. १२ वी सन २०२१ च्या पुरवणी परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत.....

परीक्षक / नियामक नियुक्तीसाठी शिक्षकांचे पॅनल मागविणेबाबत सन २०२२ ते २०२४.

स्प्लिट AC व विंडो AC दुरुस्तीकरिता दरपत्रक

सन २०२१-२२ च्या इ. ११ वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेसाठी (CET) भरलेल्या आवेदनपत्रातील माहितीमध्ये दुरुस्तीबाबत.....

इ. १० वी सन २०२१ परीक्षेचे गुणपत्रक आणि निकाल अभिलेख वितरणाबाबत......

सन २०२१-२२ च्या इ. ११ वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेबाबत (CET).

रिबन काटरेज बाबत दरपत्रक

सन २०२१-२२ च्या इ. ११ वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेची आवेदनपत्रे सादर करण्याबाबत (CET)....

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ १२ वी ) परीक्षा सन २०२१ साठी प्रविष्ठ विद्यार्थ्यांच्या नाव , जन्मतारीख , विषय व तत्सम माहितीमधील दुरुस्त्यांबाबत

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ १२ वी ) परीक्षा सन २०२१ साठी प्रविष्ठ विद्यार्थ्यांचे निकालाची सिलबंद पाकिटे जमा करणेबाबत

सन 2021-22 ई. 11 वी सामाईक प्रवेश परीक्षा (CET) करिता लिंक.

कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांकरिता उपहारगृह चालविणेबाबत दरपत्रक

तांत्रिक अडचणीमुळे सी इ टी वेबसाईट तात्पुरती बंद करण्यात आलेली आहे.

CET 2021 Helpline

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपध्दतीनुसार मंडळाच्या संगणक प्रणालीमध्ये माहिती भरणेबाबत तांत्रिक सूचना.

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपध्दतीसंदर्भात संगणक प्रणाली उपलब्धतेबाबत.

इ. १० वी परीक्षा सन २०२१ साठी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे बैठक क्रमांक अवगत करून देण्याबाबत.

सुधारित मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार इ. १० वी परीक्षा सन २०२१ चा निकाल व विविध तपशील जाहीर करणेबाबत.....

फेब्रुवारी/मार्च २०२२ मध्ये होणाऱ्या उच्च माध्यमिक/माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेपासून नवीन परीक्षा केंद्र सुरु करावयाचे असल्यास प्रस्ताव सादर करणेबाबत.

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२वी) परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपध्दतीबाबत. (सुधारित)

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२वी) परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपध्दतीबाबत. (संकलित तक्ते)

योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्याबाबत सूचना व कार्यपद्धती

HSC AND SSC REG FEE AND SHIKSHAN SANKRAMAN FEE 2021-22

एसएससी मार्च २०२२ खाजगी विध्यार्थी संपर्क केंद्राबाबत

१२ वी परिपत्रक मूल्यमापन कार्यपद्धती

१२ वी मूल्यमापन कार्यपद्धती

१२ वी गुणतक्ता नियमित विद्यार्थी

१२ वी गुणतक्ता पुर्नरपरीक्षार्थी (नियमित विद्यार्थी /खाजगी विद्यार्थी)

१२ वी गुणतक्ता खाजगी विद्यार्थी

१२ वी गुणतक्ता तुरळक विषय

इ.१२ वी सरासरी गुण एकत्रित तक्ता

इ.10 वी परीक्षा सन 2021 सुधारित मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार मंडळाच्या संगणकीय प्रणालीत गुणांच्या नोंदीबाबतच्या अडचणींबाबत

इ.10 वी परीक्षा सन 2021 सुधारित मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार मंडळाच्या संगणकीय प्रणालीत गुणांच्या नोंदीबाबत

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी इ. १० वी साठी प्रविष्ठ विद्यार्थ्यांना त्यांचे बैठक क्रमांक अवगत करून देण्याबाबत.....

सन २०१७-१८, २०१८-१९ आणि सन २०१९-२० मधील टंचाईग्रस्त / दुष्काळग्रस्त आणि अवेळी पावसामुळे बाधित क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना ऑनलाईन माहिती देणेसाठी मुदतवाढ

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ इ. १० वी परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपद्धतीच्या अनुषंगाने मुख्याध्यापकांनी , निकाल समितीने प्रमाणित केलेले निकाल व अनुषंगिक स्वाक्षरी प्रपत्रे सीलबंद पाकिटात जमा करणेबाबत .

सन २०२०-२१ या वर्षात माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना शासकीय रेखाकला परीक्षेचे सवलतीचे गुण देण्याबाबत

इयत्ता १२ वी विज्ञानप्रात्यक्षिक नोंदवहीतील प्रमाणपत्राबाबत.

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) साठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत तांत्रिक सूचना.

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ. १० वी) परीक्षा सन २०२१ साठी प्रविष्ठ विद्यार्थ्यांच्या नाव, जन्मतारीख, विषय व तत्सम माहितीमधील दुरुस्त्यांबाबत.......

पर्यावरण व जलसुरक्षा (EVS) श्रेणी विषयाच्या बाह्यपरीक्षक नेमणुकीबाबत.

सन २०२१ मध्ये आयोजित करण्यात आलेली उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी ) परीक्षा रद्द केल्याबाबत

सन २०-२१ इ. १० वी साठी एकत्रित मूल्यमापन परिशिष्टे ( नियमित विद्यार्थी )

सन २०-२१ इ. १० वी साठी एकत्रित मूल्यमापन परिशिष्टे ( खाजगी विद्यार्थी )

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ इ. १० वी परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपद्धती संदर्भात हेल्पलाईन उप्लब्धतेबाबत....

सन २०२०-२१ या वर्षात परीक्षेसाठी इ. १० वी व इ. १२ वी च्या विद्यार्थ्यांना क्रीडा सवलतीचे गुणांसाठी प्रस्ताव सादर करण्यासंबंधी मुदतवाढ देण्याबाबत.

सन २०-२१ इ . १० वी साठी मूल्यमापन प्रकटन

सन २०-२१ इ . १० वी साठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत......

सन २०-२१ इ . १० वी साठी मूल्यमापन परिशिष्टे ( खाजगी विद्यार्थी)

सन २०-२१ इ . १० वी साठी मूल्यमापन परिशिष्टे ( नियमित विद्यार्थी)

सन २०-२१ इ . १० वी साठी मूल्यमापन परिशिष्टे ( पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थी)

सन २०-२१ इ . १० वी साठी मूल्यमापन परिशिष्टे ( तुरळक विषय विद्यार्थी)

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १० वी ) साठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत.....

सन २०२१ मध्ये आयोजित करण्यात आलेली माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र ( इ. १० वी ) परीक्षा रद्द केलेबाबत.

सन २०१७-१८ व २०१८-१९ आणि सन २०१९-२० मधील टंचाईग्रस्त /दुष्काळग्रस्त आणि अवेळी पावसामुळे बाधित क्षेत्रातील विध्यार्थाची परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना ऑनलाईन माहिती देणेसाठी मुदतवाढ.

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२वी ) परीक्षा २०२१ मधील दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्राबाबत.

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा २०२१ बाबत महत्वाची सूचना.

एप्रिल - मे २०२१ मध्ये होणाऱ्या इ.१२वी व इ.१०वी परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणी अर्ज अतिविलंब शुल्काने स्वीकारण्याबाबत.

सन २०१७-१८ व २०१८-१९ आणि २०१९-२० मधील टंचाईग्रस्त /दुष्काळग्रस्त आणि अवेळी पावसामुळे बाधित क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना ऑनलाईन माहिती देणेसाठी मुदतवाढ.

इ. १०वी एप्रिल - मे २०२१ च्या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन व नियमन करण्याबाबत .

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा - प्रवेशपत्रा बाबत महत्वाच्या सूचना

कोविड -१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्र्वभूमीवर आयोजित उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा एप्रिल-मे २०२१च्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना

HSC EXAM 2021 MAIN CENTRE LIST DIST-THANE

HSC EXAM 2021 MAIN CENTRE LIST DIST-PALGHAR

HSC EXAM 2021 MAIN CENTRE LIST DIST-RAIGAD

HSC EXAM 2021 MAIN CENTRE LIST DIST-MUMBAI WEST

HSC EXAM 2021 MAIN CENTRE LIST DIST-MUMBAI SOUTH

HSC EXAM 2021 MAIN CENTRE LIST DIST-MUMBAI NORTH

एप्रिल - मे २०२१ इ. १०वी /इ. १२वी परीक्षेसाठी मार्गदर्शक सूचना

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ . १० वी) एप्रिल -मे २०२१ मधील अंतर्गत गुणतक्ते, श्रेणीतक्ते, प्रात्यक्षिक गुणतक्ते इत्यादी साहित्य वाटपाबाबत .....

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ . १० वी) नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२० ची प्रमाणपत्रे वितरणाबाबत ......

एप्रिल-मे २०२१ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्राबाबत (HOLL TICKET)

सन २०१७-२०१८ व २०१८-२०१९ आणि सन २०१९-२० मधील टंचाईग्रस्त /दुष्काळग्रस्त व अवेळी पावसामुळे बाधित क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना ऑनलाईन माहिती देणेबाबत मुदतवाढ.

वर्ष 2020-21 इ.११ वी व १२ वीचे मूल्यमापन आराखडे, घटकनिहाय गुण विभागणी, प्रात्यक्षिक/तोंडी/तत्सम गुणदान योजनेच्या संदर्भात विषय शिक्षकांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या ऑनलाईन प्रशिक्षणाबाबत.

एप्रिल-मे २०२१ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा IT ONLINE बाबत.

Regarding Modified Instruction About SSC & HSC Exam April May 2021

एप्रिल-मे २०२१ माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १०वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२वी) परीक्षांबाबत.

खाजगीरित्या प्रविष्ठा होणार्‍या विध्याथी शिबिराबाबत

सन २०१८-१९ व सन २०१९-२० मधील टंचाईग्रस्त ,दुष्काळग्रस्त आणि अवेळी पावसामुळे बाधित क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना ऑनलाईन माहिती देणेसाठी मुदतवाढ.

इयत्ता ९वी व १०वी आणि इयत्ता ११वी व १२वी सुधारित विषय योजना व मूल्यमापन योजनेच्या अमंलबजावणीबाबत.

दिव्यांग विद्यार्थी पुनर्रचीत अभ्यासक्रम इ. ९ वी / १० वी २०२०-२०२१

इ. १० वी व इ.१२ वी परीक्षा एप्रिल - मे २०२१ परीक्षेच्या खाजगी नाव नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त विद्यार्थ्यांची अतिविलम्ब/विशेष अतिविलम्ब /अतिविशेष अतिविलम्ब शुल्काने आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या तारखांबाबत .....

IT ONLINE EXAM APRIL-MAY 2021 COORDINATOR LIST AND CONTACT NUMBER

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या लेखनिक/वाचक सवलतीबाबत ......

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षा एप्रिल - मे २०२१ अंतिम वेळापत्रकाबाबत.....

सन २०१७-२०१८ व २०१८-१९ मधील राज्यातील टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्तीबाबत.

सन २०१९-२०२० क्यार व महा चक्रीवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसाने बाधित ३४ जिल्ह्यातील ३४९तालुक्यातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्तीबाबत.

एस. एस. सी. एप्रिल -मे २०२१ अतिविलंब, विशेष अतिविलंब, अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

ABOUT SSC APRIL-MAY 2021 AND HSC APRIL-MAY 2021 (ONLY PRIVATE CANDIDATE) PRELIST, CHALLAN AND OTHER DOCUMENTS RECEIVING.

सन २०२१ करीता इ. १० वी व इ. १२ वी परीक्षेस प्रविष्ठ क्रीडा सहभाग झालेल्या खेळाडू विध्यार्थ्यांना सवलत गुण मिळणेबाबत.

सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ. १० वी) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत....

ई १२ वी एप्रिल /मे -२०२१ मध्ये होणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी सर्व कार्यरत शिक्षकांची माहिती चेक लिस्ट तपासून पाठविणेबाबत

वर्ष २०२०-२१ साठी इ.१०वी व इ.१२ वी परीक्षेसाठी प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रमाबाबत.

सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या इ. १० वी व इ. १२ वी परीक्षेसाठी खाजगीरित्या (PRIVATE CANDIDATE ) प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नाव नोंदणी (E.C.) प्रमाणपत्राबाबत व सादर विद्यार्थ्यांची परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करण्याच्या तारखांबाबत.....

सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या इ. १० वी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.......

सन २०२१ परीक्षेस शास्त्रीय कला , चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण मिळण्याबाबत

सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ . १० वी ) परीक्षेची नियमित विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पध्दतीने भरावयाच्या तारखांच्या मुदतवाढीबाबत

खाजगी नावनोंदनी अर्ज क्रं १७ मुदतवाढ होण्याबाबत

ESSAY COMPETITION EXTEND DATE 15 FEB 2021

नोव्हेंबर - डिसेंबर २०२० मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त (इ.१० वी ) प्रमाणपत्र व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी ) पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर करणेबाबत.......

सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ.१० वी ) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या तारखांबाबत ......

नावनोंदनी अर्ज संपर्क केंद्राचे नाव समाविष्ठा करणेबाबत

नावनोंदनी अर्ज संपर्क केंद्राचे नाव समाविष्ट करणेबाबत

सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी ) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांबाबत ......

ABOUT UNPAID REGISTRATION FEE OF YEAR 2018-2019,2019-2020 AND 2020-2021

मुक्त विद्यालय इ. ५वी व ८वी ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्ज प्रक्रियेबाबत

SCHOOL AND JR COLLEGE PROFILE EXTEND DATE 14 TO 31 DEC 2020

माध्यमिक व ज्युनिअर कॉलेज शिक्षकांसाठी राज्यस्तर निबंध स्पर्धा वर्ष 2020-2021 बाबत.

इ.१०वी व १२वी परीक्षा फॉर्म मधील माहितीबाबत प्रकटन

खाजगी नावनोंदणी अर्ज मार्च 2020- 2021 ऑनलाईन भरण्यास मुदत वाढीबाबत..

SUBMISSION OF PRIVATE CANDIDATES FEB/MARCH 2021 CIRCULAR

MAHARASHTRA STATE MUKT VIDYALAYA STD 5TH & 8TH CIRCULAR

SECOND DEBARRED LIST OFF SSC EXAM MARCH 2020

इ. १०वी /इ. १२वी नोव्हेंबर/डिसेंबर २०२० परीक्षेसाठी कोविड - १९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थिती घ्यावयाच्या खबरदारी बाबत सूचना

INSRUCTION ABOUT SSC MARCH 2021 PRIVATE CANDIDATE ONLINE REGISTRATION FORM.

SSC MARCH 2021 PRIVATE CANDIDATE ONLINE REGISTRATION DATES

मार्च २०२१ च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जाबाबत परिपत्रक.

नोव्हेंबर/डिसेंबर २०२० उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र पुरवणी परीक्षा प्रात्यक्षिक परीक्षांचे नियोजनाबाबत

EXAM FEES CIRCULAR

चलनासह विद्यार्थ्यांच्या याद्या व इतर कागदपत्रे वितरण केंद्रावर जमा करणेबाबत

About SSC & HSC NOV-DEC 2020 Additional Late Fee Forms Date.

YEAR 2020-2021 इ.१२ वीचा मूल्यमापन आराखडा, घटकनिहाय गुणविभागणी इ.संदर्भातील तज्ज्ञांनी प्रशिक्षणासंदर्भात करावयाच्या तयारीबाबत.

2020-2021 इ.१२ वीच्या भाषा व भाषेतर ३३ विषयांचे सुधारित मूल्यमापन आराखडे, घटकनिहाय गुणविभागणी व अंतर्गत मूल्यमापन योजना इत्यादींबाबत

समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत माध्यमिक / उच्च माध्यमिक स्तरावरील व्यवसाय शिक्षण या योजनेंतर्गत सुधारित अभ्यासक्रमानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून सुरु करणे बाबत.

Year 2020-2021 इ.११ वी / इ.१२ वीच्या पुनर्रचित अभ्यासक्रमाच्या नवीन सुरु झालेल्या विषयांच्या मंडळाच्या विषय मान्यतेबाबत

NOV/DEC 2020 SSC HSC REPEATER STUDENTS EXAM ONLINE APPLICATION FORMS DATES

ELIGIBILITY CERCULAR 2020-2021

ELIGIBILITY SUBMISSION EXTEND DATE 2021

ELIGIBILITY CERCULAR 2021 REGARDING UNDERTAKING

REGARDING FEB/MARCH 2020 H.S.C PVT CANDIDATES ORGINAL DOCUMENTS

YEAR 2020-2021 इ.१२ वीच्या पुनर्रचित अभ्यासक्रमाच्या पाठ्यपुस्तक, मूल्यमापन आराखडे, घटकनिहाय गूणविभागणी, प्रात्यक्षिक / तोंडी / तत्सम गूणदान योजनेच्या संदर्भात विषय शिक्षकांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या ऑनलाईन प्रशिक्षणाबाबत..

इ.१२वी च्या नवीन विषयाच्या विषय कोडबाबत .

12TH PCBM GROUP INTERNAL ASSESSMENT SCHEME AND DISTRIBUTION CIRCULAR YR 2020-2021

MARCH 2020 SSC EXAM STUDENT DEBARRED LIST

इयत्ता १२ वी सुधारित मूल्यमापन आराखडे भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र गणित आणि संख्याशास्त्र

योग्यता प्रमाणपत्र २०२०-२०२१ अर्ज सादर करण्याच्या सुधारित तारखांबाबत

इ. १० वी परीक्षेची प्रमाणपत्रे संबंधितांना तातडीने उपलब्ध करून देणेबाबत.....

माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे प्रोफाईल भरणेबाबत.

फेब्रुवारी/मार्च २०२१ मध्ये होणाऱ्या उच्च माध्यमिक / माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेकरिता नवीन परीक्षा केंद्र सुरु करणे संदर्भात प्रस्ताव सादर करणेबाबत.

SSC REGISTRATION FEE 2020-21

HSC 2020-21 REGISTRATION FEE AND SHIKHSNA SANKRAMAN FEE