SSC JULY-22 application form filling extended dates.

SSC JULY-22 application form filling dates.

Time Table for SSC July-August 2022

इ १२ वी जुलै/ऑगस्ट २०२२ पुरवणी परीक्षा आवेदनपत्रे मुदतवाढीबाबत.

Time Table for HSC MCVC July-August 2022

Time Table for HSC General July-August 2022

जुलै-ऑगस्ट २०२२ इ १० वी इ 12 वी पुरवणी परीक्षा वेळापत्रक

मार्च-एप्रिल २०२२ परीक्षा जाहीर निवेदन

मार्च-एप्रिल २०२२ परीक्षेसाठी राज्य मंडळ स्तरावर नियुक्त समुपदेशन सेवा

माध्यमिक शाळांत परीक्षा (इ. १०वी ) मार्च २०२२ निकालाबाबत

जुलै-ऑगस्ट २०२२ बारावी परीक्षेची ऑनलाईन आवेदनपत्रे भरण्याच्या तारखांबाबत

बारावी निकाल संदर्भात तांत्रिक अडचणीसाठी संपर्क क्रमांक

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ १२ वी ) मार्च -एप्रिल २०२२ च्या निकालाबाबत

मार्च 22 ई १० वी शास्त्रीय कला चित्रकला व लोककलेचे सवलतीचे वाढीव गुण मुदतवाढ

मंडळामार्फत प्राप्त होणाऱ्या सूचनाबाबत

मंडळ आस्थापनेवर अधिसंख्य पदावर कार्यरत असलेलया कर्मचाऱ्यांची माहिती

इ. ११ वी व १२ वी सुधारित विषय योजना व मूल्यमापन योजना

मार्च/एप्रिल २०२२ - १२ वी व १० वी परीक्षेतील वैयक्तिक गैरप्रकाराबाबत

१० वी परीक्षा मार्च २०२२ आवेदनपत्राबाबत

१०वी व १२वी मार्च २२ दैनंदिन गैरमार्ग व तत्सम अहवाल ऑनलाईन

१० वी व १२ वी मार्च/एप्रिल २२ ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याच्या कालावधी बाबत

१० वी / १२ वी मार्च-२२ परीक्षा कालावधीत द्यावयाच्या घंटेचे नियोजन

Revised HSC Mar-Apr 2022 Exam. time table (HSC-VOCATIONAL)

Revised HSC Mar-Apr 2022 Exam. time table (General & Bifocal)

१० वी व १२ वी क्रीडा गुण सवलतीबाबत

१० वी/१२ वी मार्च २०२२ चित्रकला विषयाला अतिरिक्त गुण देणेबाबत

१० वी /१२ वी परीक्षेसाठी राज्यमंडळ स्तरावर समुपदेशकाची नियुक्ती करणेबाबत

१२ वी मार्च /एप्रिल २०२२ परीक्षेच्या वेळापत्रकात अंशतः बदलाबाबत

१२ वी व १० वी केंद्रसंचालक परिरक्षक ऑनलाईन नोंदणी बाबत

१० वी मार्च/एप्रिल २०२२ ऑनलाईन प्रवेशपत्राबाबत

१० वी मुख्याध्यापकांसाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना लेखी परीक्षा

१० वी मुख्याध्यापकांसाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना प्रात्य. तोंडी इ. परीक्षा

१० वी परीक्षार्थीसाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना लेखी परीक्षा

विभागीय मंडळ स्तरावरील सर्व घटकांना मार्गदर्शक सूचना

१० वी १२ वी परिरक्षकासाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना वेळापत्रक

१० वी १२ वी केंद्रसंचालक उपकेंद्रसंचालक विशेष मार्गदर्शक सूचना वेळापत्रक

१२ वी मुख्याधापक/प्राचार्य विशेष मार्गदर्शक सूचना लेखी परीक्षा

१२ वी मुख्याधापक प्राचार्य विशेष मार्गदर्शक सूचना प्रात्यक्षिक

१२ वी परीक्षार्थ्यांसाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना लेखी परीक्षा

१० वी प्रात्यक्षिक श्रेणी तोंडी अंतर्गत मूल्यमापन विशेष मार्गदर्शक सूचना

१२ वी प्रात्यक्षिक श्रेणी तोंडी प्रकल्प व तत्सम परीक्षा मार्गदर्शक सूचना

मार्च /एप्रिल २०२२ १२वी परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्राबाबत (hall ticket)

१० वी/१२वी मार्च/एप्रिल-२२ परीक्षांसंदर्भात नियंत्रण कक्ष व helpline सुविधा

Circular regarding HSC Mar/Apr 2022 Exam. Time table partial changes.

HSC Mar-Apr 2022 Exam. revised time table for 7TH & 8th March 22.

१० वी व १२ वी मार्च/एप्रिल २०२२ आवेदनपत्र विलंब शुल्काबाबत

SSC Exam March-2022 Divyang candidates work education subject time table.

Circular regarding HSC/SSC March-April 2022 Exam. time table

SSC March-April 2022 Exam. time table

HSC March-April 2022 Exam. time table (HSC VOCATIONAL)

HSC March-April 2022 Exam. time table (General & Bifocal)

Regarding syllabus for HSC /SSC April-21 exam.

HSC revised evaluation circular

HSC revised evaluation scheme.

SSC revised evaluation scheme.

इ १२ वी जुलै/ऑगस्ट २०२२ तारखेत मुदतवाढीबाबत.