उ.माध्य.परीक्षा फेब्रु. २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत

माध्य.परीक्षा फेब्रु. २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत

Reg. Extension of Dates for HSC-2023 Online Form Submission

माध्य. परीक्षा मार्च २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र मुदतवाढीबाबत

उ.माध्य.परीक्षा फेब्रु. २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत

ई निविदा भरणेस प्रथम मुदतवाढ

माध्य. परीक्षा मार्च २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र बाबत

उ.माध्य.परीक्षा फेब्रु. २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत

१०वी/१२वी NSQF अंतर्गत SPORTS विषयाचे मूल्यमापनाबाबत

HSC SSC DOCUMMENTS PRINTING TESNDER

HOLLOW CRAFT STICKERS TENDER

HSC SSC ICR OMR SCANNING TENDER

२०२३ उत्तरपत्रिका पुरवणी छपाई व पुरवठा ई निविदा

इ. १२ ऑनलाईन आवेदन पत्र फेब्रु. २०२३ भरणे बाबत

HSC SSC FEB/MAR 2023 TIME TABLE CIRCULAR

SSC FEB -2023 TIME TABLE TENTATIVE

HSC VOCATIONAL FEB -2023 TIME TABLE TENTATIVE

HSC GENERAL FEB -2023 TIME TABLE TENTATIVE

खाजगी विद्यार्थी मार्च २०२३ विलंब शुल्क तरखाबाबत...

खाजगी विद्यार्थी मार्च २०२३ नोंदणी बाबत तारखा

मंडळ आस्थापनेवर अधिसंख्य पदावर कार्यरत असलेलया कर्मचाऱ्यांची माहिती

मंडळामार्फत प्राप्त होणाऱ्या सूचनाबाबत