Stateboard Logo

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक
व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे

Azadi Bharat
MAHARASHTRA STATE BOARD OF SECONDARY & HIGHER SECONDARY EDUCATION, PUNE

नवीनतम सूचना

  • डाउनलोड
  • सूचना
  • निकालाची सांख्यिकीय माहिती
  • विशेष विद्यार्थी
  • क्विक लिंक्स
  • प्रकाशन
  • बातम्या व कार्यक्रम
  • मूल्यमापन
  • माहितीचा अधिकार

Last reviewed and updated:

20th May 2024

सर्व्हे क्रमांक ८३२-अ, फायनल प्लॉट क्रमांक १७८ आणि १७९, बालचित्रवाणीजवळ, आघारकर संशोधन संस्थेच्या मागे, भांबुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे-४११००४. महाराष्ट्र (भारत)

020-25705000

Copyright © 2024 MSBSHSE. All rights reserved