विभागीय मंडळे > विभागीय मंडळ, लातूर
विभागीय अध्यक्ष / सचिव
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक
शिक्षण मंडळ, लातूर विभागीय मंडळ,
सहकार शक्ती इमारत,
महाराष्ट्र वीज सहकारी पतसंस्था, शामनगर,
अंबेजोगाई रोड, लातूर 413531
(का) 02382 - 258241
divsecretarylatur@gmail.com

अधिका र्‍्यांचे दूरध्वनी क्रमांक

पदनाम डायरेक्ट नं. कार्यालय फॅक्स

एसटीडी कोड

विभागीय अध्यक्ष, लातूर
प्र. विभागीय सचिव, लातूर
27660945
27881088
27881075
27662504
27881349
27659491
022
022
माहिती
संपर्क
क्विक लिंक्स
भारत सरकार पोर्टल
महाराष्ट्र शासन पोर्टल
एमएचआरडी
एसएसए पोर्टल
बालभारती
बालचित्रवाणी
डीआयएसई
एन.यू.ई.पी.ए.
एस.ई.एम.आय.एस.
एन.सी.ई.आर.टी.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद
संपर्क | उत्तरदायित्वास नकार | माहितीचा अधिकार