विभागीय मंडळे > विभागीय मंडळ, कोल्हापूर
विभागीय अध्यक्ष / सचिव
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक
शिक्षण मंडळ, कोल्हापूर विभागीय मंडळ,
539, कसबा करवीर, शिवाजी विद्यापीठामागे,
राजेंद्रनगर जवळ, कोल्हापूर 416004
(का) 0231 - 2696101 / 03
divsec.kop@gmail.com

अधिका र्‍्यांचे दूरध्वनी क्रमांक

पदनाम डायरेक्ट नं. कार्यालय फॅक्स

एसटीडी कोड

विभागीय अध्यक्ष, कोल्हापूर
विभागीय सचिव, कोल्हापूर
2690829
2691405
2696101, 2
2696103
2690758 0231
0231
माहिती
संपर्क
क्विक लिंक्स
भारत सरकार पोर्टल
महाराष्ट्र शासन पोर्टल
एमएचआरडी
एसएसए पोर्टल
बालभारती
बालचित्रवाणी
डीआयएसई
एन.यू.ई.पी.ए.
एस.ई.एम.आय.एस.
एन.सी.ई.आर.टी.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद
संपर्क | उत्तरदायित्वास नकार | माहितीचा अधिकार