महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे 411004 या स्वायत्त संस्थेची स्थापना 1965 च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 41 मधील तरतुदींनुसार 1 जानेवारी 1966 रोजी झाली. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ त्याच्या पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक, कोल्हापूर, अमरावती, लातूर, नागपूर आणि रत्नागिरी ह्या 9 विभागीय मंडळांच्या मदतीने महाराष्ट्र राज्यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षा घेते. मंडळातर्फे वर्षातून दोन वेळा ह्या परीक्षा घेतल्या जातात. मुख्य परीक्षेच्या   उच्च माध्यमिक शालान्त अभ्यासक्रमासाठी साधारणपणे 14 लाख विद्यार्थी आणि माध्यमिक शालान्त अभ्यासक्रमासाठी 17 लाख विद्यार्थी प्रविष्ट होतात. तसेच पूरक परीक्षेला (ऑक्टोबर मध्ये होणा र्‍्या) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षेसाठी एकत्रितपणे साधारण 6 लाख विद्यार्थी प्रविष्ट होतात. महाराष्ट्र राज्यात सुमारे 21000 माध्यमिक शाळा व 7000 उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये आहेत.
 डाऊनलोड
 सूचना
 सांखिकी माहिती
 विशेष विद्यार्थी
 प्रकाशन
 बातम्या आणि कार्यक्रम
 क्विक लिंक्स
 मुल्यमापन
नवीनतम सूचना

 

 

 

 

 

Last date for online entry of SSC practical marks.

१०वी १२वी फेब्रु मार्च २०२४ परीक्षेसंदर्भात चुकीच्या बातम्यांबाबत

Last date for online entry of HSC practical marks.

१०,१२वी फेब्रु २०२४ परीक्षेसाठी राज्यमंडळ स्तरावर समुपदेशक नियुक्तीबाबत

इ १०वी व इ १२वी गुण नोंदविणेबाबत महत्वाच्या सूचना

प्रात्यक्षिक तोंडी श्रेणी गुण ऑनलाईन भरण्याची मार्गदर्शक सूचना

इ १०वी परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्रांबाबत

इ १०वी इ १२वी परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२४ शिक्षासूची वाचनाबाबत.

परीक्षक नियामक यांच्या मानधनाचे सुधारीत दराबाबत

इ१२वी जुलै\ऑगस्ट २०२३ पासून सुधारित दराने परीक्षा शुल्क आकारण्याबाबत

इ१०वी जुलै\ऑगस्ट २०२३ पासून सुधारित दराने परीक्षा शुल्क आकारण्याबाबत

फेब्रु मार्च २०२४ खाजगी विद्यार्थी अतिविलंब शुल्कासह निर्धारित मुदत

इ. १२वी परीक्षा आवेदनपत्र विलंब शुल्काने भरावयाच्या तारखांबाबत

ई 10 वी परीक्षेचे आवेदनपत्र भरण्याच्या तारखेत मुदतवाढीबाबत..

ई १२ वी परीक्षेचे आवेदनपत्र भरण्याच्या तारखेत मुदतवाढीबाबत..

TIME TABLE FOR HSC FEB 2024 GENERAL AND BIFOCAL COURSES

TIME TABLE FOR SSC MARCH 2024

TIME TABLE FOR HSC FEB 2024 VOCATIONAL COURSES

फेब्रु मार्च २०२४ खाजगी विद्यार्थी अतिविलंब शुल्कासह निर्धारित मुदत

मंडळातील सेवानिवृत्त वतनधारक हयातीच्या दाखल्याबाबत

१०वी फेब्रु २०२४ परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाइन सादर करण्याच्या तारखेबाबत.

१२वी फेब्रु २०२४ परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाइन सादर करण्याच्या तारखेबाबत.

१०वी १२वी मार्च२४ परीक्षेसाठी खाजगी अर्ज विलंब शुल्काने स्वीकारणेबाबत

उच्च नायलाय मुंबई खंडपीठ नागपूर औरंगाबाद विधिज्ञांचे पॅनल निश्चितीबाबत

DATE EXTENDED OF PRIVATE CANDIDATE(17.NO) FORM FOR HSC SSC MAR 2024

इ. १० वी/ १२ वी परीक्षा जुलै २०२३ निकालाबाबत

ई १२ वी खाजगी विद्यार्थी (फॉर्म नं १७ ) माहिती व मार्गदर्शक सूचना

ई १० वी खाजगी विद्यार्थी (फॉर्म नं १७ ) माहिती व मार्गदर्शक सूचना

(17 NO FORM) PRIVATE CANDIDATE ONLINE FORM FILLING DATE CIRCULAR.

इ१०वी पुरवणी परीक्षेतील सामाजिक शाश्त्रे पेपर-१ च्या दिनांकात बदल..

इ १०वी व इ १२वी पुरवणी परीक्षेतील वेळापत्रकात बदल

सेवानिवृत्तीधारक,कुटुंबनिवृत्तीधारक यांचा सन २०२३-२४ करीत TDS कपात करणे.

SSC AND HSC JULY-AUG 2023 HALL TICKET CIRCULAR

शिक्षासूची वाचन उ माध्य. व माध्य. शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै ऑगस्ट २०२३

माध्य.परीक्षा जुलै ऑगस्ट. २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत

उ.माध्य.परीक्षा जुलै ऑगस्ट. २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत

ई१०वी पुरवणी परीक्षा जुलै २०२३ आवेदनपत्र भरण्याच्या दिनांकाबाबत

ई १० वी समुपदेशन सेवांबाबत प्रकटन

ई १० वी परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२३ च्या निकालाबाबत.

Top 20 percentile cut off for HSC Feb-2023 exam.

ई१२वी पुरवणी परीक्षा जुलै २०२३ आवेदनपत्र भरण्याच्या दिनांकाबाबत

ई १२वी समुपदेशन सेवांबाबत प्रकटन

१२ वी परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२३ च्या निकालाबाबत.

पुणे जिल्ह्याचे न्यायालयीन प्रकरणी कामाबाबतचे दरपत्रके

SSC exam Date Extension for Submission of Proposal for Elementary Intermediate Drawing Grade Exam

इयत्ता १० वी परीक्षेची ठळक वैशिष्ट्ये

समकक्ष मान्य केलेल्या संस्था व बोर्डचे नाव २०२3 पर्यंत

प्रकटन १२ वी इंग्रजी विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटींबाबत

१२ वी Feb/Mar-2023 परीक्षेची ठळक वैशिष्ट्ये

१०वी /१२वी परीक्षा - समुपदेशक नियुक्तीबाबत

१०वी /१२वी प्रश्नपत्रिका १० मिनिटे अगोदर वितरीत करायच्या कार्यपद्धतीबाबत

HALL TICKET SSC MARCH 2023 CIRCULAR

शिक्षासूची वाचन उ माध्य. व माध्य. शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा फेब-मार्च २०२३

HSC FEB 2023 HALL TICKET CIRCULAR

Top 20 percentiles for hsc 2022

इ. १० वी व इ. १२ वी परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी कृती कार्यक्रम स्पर्धा

HSC SSC PRIVATE CAND EXTENSION

उ.माध्य.परीक्षा फेब्रु. २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत

माध्य.परीक्षा फेब्रु. २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत

Reg. Extension of Dates for HSC-2023 Online Form Submission

माध्य. परीक्षा मार्च २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र मुदतवाढीबाबत

उ.माध्य.परीक्षा फेब्रु. २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत

उ.माध्य.परीक्षा फेब्रु. २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत

माध्य. परीक्षा मार्च २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र बाबत

१०वी/१२वी NSQF अंतर्गत SPORTS विषयाचे मूल्यमापनाबाबत

इ. १२ ऑनलाईन आवेदन पत्र फेब्रु. २०२३ भरणे बाबत

मंडळामार्फत प्राप्त होणाऱ्या सूचनाबाबत

मंडळ आस्थापनेवर अधिसंख्य पदावर कार्यरत असलेलया कर्मचाऱ्यांची माहिती

१०वी १२वी फेब्रु-२४ खाजगी विद्यार्थ्यांचे अर्ज अतिविलंब शुल्कांबाबत

प्रकटन १० मिनिटे अगोदर करायच्या कार्यपद्धतीबाबत

१२ वी परीक्षेची ठळक वैशिष्ट्ये

      गुणपत्रक, प्रमाणपत्र ऑनलाइनपडताळणी (१०वी व १२वी)
महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ
इतर मंडळ दुवे

गुणपडताळणी (१२वी) गुणपडताळणी (१०वी)
फॉर्म नं. १७ (१२वी) फॉर्म नं. १७ (१०वी)
प्रोफाईल (१२वी) प्रोफाईल (१०वी)
उपस्थिती (१२वी) उपस्थिती (१०वी)
शुल्क परतावा (१२वी) शुल्क परतावा (१०वी)
शाळा/क. महाविद्यालयाचे लॉगिन
एसएससी करिता एचएससी करिता

विभागीय मंडळनिहाय मदत क्रमांकासाठी येथे क्लीक करा
मंडळ लॉगइन
विभागीय मंडळ लॉगइन