विभागीय मंडळे > विभागीय मंडळ, नागपूर
विभागीय अध्यक्ष / सचिव
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक
शिक्षण मंडळ, नागपूर विभागीय मंडळ,
सिव्हिल लाईन्स, नागपूर 440001
(का) 0712 - 2560209
nagpur@msbshse.ac.in
msboard.nagpur@gmail.com

अधिका र्‍्यांचे दूरध्वनी क्रमांक

पदनाम डायरेक्ट नं. कार्यालय फॅक्स

एसटीडी कोड

विभागीय अध्यक्ष, नागपूर
विभागीय सचिव, नागपूर
2560319
2560319
2553401/3
2553401/3
2561775
2560209
0712
0712
माहिती
संपर्क
क्विक लिंक्स
भारत सरकार पोर्टल
महाराष्ट्र शासन पोर्टल
एमएचआरडी
एसएसए पोर्टल
बालभारती
बालचित्रवाणी
डीआयएसई
एन.यू.ई.पी.ए.
एस.ई.एम.आय.एस.
एन.सी.ई.आर.टी.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद
संपर्क | उत्तरदायित्वास नकार | माहितीचा अधिकार